Beata Grotowska

Psycholog kliniczny dzieci i dorosłych, terapeuta dzieci i młodzieży i dorosłych z zaburzeniami neurorozwojowymi. Administrator i wieloletni ekspert na portalu i forum.adhd.org.pl. Współautorka książki: ,,Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty”, wyd. Harmonia, autorka artykułów o problemach dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera. Uczestniczka licznych konferencji, sympozjów, szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu diagnozowania, terapii oraz wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD oraz zaburzeniami pokrewnymi. a także diagnozowania i prowadzenia terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi i depresją. Terapeuta i wychowawca na obozach dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Wieloletni praktyk w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z ADHD, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi. Autorka badań nad umysłowością nastolatków z zespołem Aspergera. Pasjonatka psychopatologii i neuropsychologii, zwolenniczka indywidualnego podejścia do każdego człowieka i całościowej opieki nad rodziną. Szczęśliwa matka dwóch nastolatków.

Przysłowia

Poni­żej znaj­du­je się pomoc tera­peu­tycz­na dla dzieci.

Jak oni się czują?

Poni­żej znaj­du­je się przy­go­to­wa­ne prze­ze mnie ćwi­cze­nie on-line pomoc­ne przy nauce roz­po­zna­wa­nia emocji.

Dziecięca złość

Dziecięca złość

Do moje­go gabi­ne­tu czę­sto tra­fia­ją rodzi­ce zanie­po­ko­je­ni agre­syw­ny­mi zacho­wa­nia­mi dziec­ka. Opo­wia­da­ją, że sobie nie radzą i nie rozu­mie­ją skąd w dziec­ku tyle zło­ści. Wpa­da­ją w spi­ra­lę bez­sil­no­ści i lęku. Podej­mu­ją kolej­ne dzia­ła­nia, któ­re tyl­ko nasi­la­ją pro­blem. Złość jest odbie­ra­na jako coś nega­tyw­ne­go, a prze­cież jest to taka sama emo­cja, jak każ­da inna. Potrzeb­na i ważna. […]

%d bloggers like this: