Lektura na temat zespołu Aspergera

k2

Codzien­ność dziec­ka z zespo­łem Asper­ge­ra okiem rodzi­ca i tera­peu­ty to rodzaj wyjąt­ko­we­go porad­ni­ka napi­sa­ne­go przez oso­by, któ­re na co dzień poko­nu­ją wie­le trud­no­ści zwią­za­nych z opi­sa­nym pro­ble­mem. Autor­ki, pry­wat­nie mamy dzie­ci z zespo­łem Asper­ge­ra, przy­bli­ża­ją codzien­ne życie takich wła­śnie rodzin. Książ­ka, obok boga­tej wie­dzy teo­re­tycz­nej prze­ka­za­nej w przy­stęp­ny spo­sób, zawie­ra prak­tycz­ne pora­dy zilu­stro­wa­ne licz­ny­mi przy­kła­da­mi zaczerp­nię­ty­mi z praw­dzi­wych doświad­czeń i prze­żyć rodzi­ców dzie­ci z zespo­łem Aspergera.

Jeden komentarz do “Lektura na temat zespołu Aspergera”

  1. Dzię­ku­ję za arty­kuł . Jestem dzien­ni­kar­ką i psy­cho­te­ra­peut­ka, piszę książ­kę o part­ner­kach osób z ZA, któ­ra , mam nadzie­ję, będzie pomoc­na (nie tyl­ko) dla dziew­cząt i kobiet. Naj­moc­niej pro­sze o podzie­le­nie sie swo­imi doświad­cze­nia­mi , mój adres: a_zdrojewska@poczta.onet.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *