Archiwa tagu: terapia

Potrzeby społeczne ucznia z zespołem Aspergera

little-boy-108317_1920

ZESPÓŁ ASPERGERA

Zespół Asper­ge­ra nale­ży do cało­ścio­wych zabu­rzeń roz­wo­ju. Dziec­ko z ZA cechu­ją mię­dzy inny­mi defi­cy­ty w sfe­rze rozu­mie­nia sytu­acji spo­łecz­nych, moty­wów dzia­ła­nia, myśli i uczuć innych osób. Wyni­ka to z odmien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia mózgu. Nie­zwy­kle waż­ną rolę odgry­wa tzw. zabu­rze­nie teo­rii umy­słu. Z tego powo­du dziec­ko z ZA ma ogrom­ne trud­no­ści z roz­po­zna­wa­niem sta­nów emo­cjo­nal­nych dru­gie­go czło­wie­ka. Nie zauwa­ża sygna­łów prze­ka­zy­wa­nych poprzez mimi­kę i gesty.

Czy­taj dalej Potrze­by spo­łecz­ne ucznia z zespo­łem Asper­ge­ra