O zespole Aspergera

Stro­ny internetowe: 
Zespół Asper­ge­ra

 

Lite­ra­tu­ra: 

Autyzm i zespół Asper­ge­ra / Jadwi­ga Komen­der, Gabrie­la Jagiel­ska, Ani­ta Bryń­ska. — War­sza­wa : Wydaw­nic­two Lekar­skie PZWL, cop. 2009

Autyzm i zespół Asper­ge­ra / pod red. Uty Frith ; z jęz. ang. tł. Beata Godlew­ska. — War­sza­wa : Wydaw­nic­two Lekar­skie PZWL, cop. 2005

Codzien­ność dziec­ka z zespo­łem Asper­ge­ra okiem rodzi­ca i tera­peu­ty / Agniesz­ka Bor­kow­ska, Beata Gro­tow­ska. — Gdańsk : Har­mo­nia, 2011

Czy kochasz małe­go misia? : o wycho­wa­niu dziec­ka z zespo­łem Asper­ge­ra / Bar­ba­ra Pió­ro. — Kra­ków : Impuls, 2012 

Dzie­ci z auty­zmem i zespo­łem Asper­ge­ra : prak­tycz­ne doświad­cze­nia z codzien­nej pra­cy / Wan­da Wac­law, Ulla Alden­rud, Ste­fan Ilstedt ; tł. Mał­go­rza­ta Alek­san­dro­wicz. — Kato­wi­ce : Śląsk Wydaw­nic­two Nauko­we, 2000

Dzie­ci z zabu­rze­nia­mi łączo­ny­mi : ADHD, trud­no­ści w nauce, zespół Asper­ge­ra, zespół Touret­ta, depre­sja dwu­bie­gu­no­wa i inne zabu­rze­nia / Mar­tin L. Kut­scher, Tony Attwo­od, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. — War­sza­wa : Wydaw­nic­two K.E. Liber, 2007

Dzie­ci z zabu­rze­nia­mi łączo­ny­mi : trud­ne ścież­ki roz­wo­ju / red. nauk. Bar­ba­ra Win­czu­ra. — Wyd. 2. — Kra­ków : Ofi­cy­na Wydaw­ni­cza „Impuls”, 2012

Dziec­ko auty­stycz­ne z zespo­łem Asper­ge­ra : stu­dium przy­pad­ku / Alek­san­dra Maciarz, Mał­go­rza­ta Bia­da­sie­wicz. — Wyd. 2. — Kra­ków : Ofi­cy­na Wydaw­ni­cza Impuls, 2005

Dziec­ko auty­stycz­ne z zespo­łem Asper­ge­ra w szko­le i przed­szko­lu : infor­ma­cje dla peda­go­gów i opie­ku­nów / Gabrie­la Jagiel­ska. — War­sza­wa : Ośro­dek Roz­wo­ju Edu­ka­cji, 2010

Inne, ale nie gor­sze : o dzie­ciach z auty­zmem opo­wia­da­ją rodzi­ce / roz­ma­wia Grze­gorz Zalew­ski. — War­sza­wa : Wydaw­nic­two Linia, 2012

Inter­wen­cje spo­łecz­ne dla nasto­lat­ków z Zespo­łem Asper­ge­ra : prze­wod­nik komu­ni­ka­cji i socja­li­za­cji w tera­pii inte­rak­cyj­nej / John Har­pur, Maria Law­lor, Micha­el Fit­zge­rald. ; [tł. Ewa Nie­zgo­da]. — War­sza­wa : Frasz­ka Edu­ka­cyj­na, 2012

Odna­leźć Kan­sas : zespół Asper­ge­ra roz­szy­fro­wa­ny / Baron Likens. — Kra­ków : eSPe, 2012

Patrz mi w oczy : moje życie z zespo­łem Asper­ge­ra / John Elder Robi­son ; [przedm. Augu­sten Bur­ro­ughs] ; przeł. Jarek Szu­brycht. — War­sza­wa : Wydaw­nic­two Linia, 2013

Świ­ry, dzi­wa­dła i Zespół Asper­ge­ra : prze­wod­nik użyt­kow­ni­ka doj­rze­wa­nia / Luke Jack­son ; przedm. Tony Attwo­od ; [tł. Ewa Nie­zgo­da]. — War­sza­wa : Wydaw­nic­two Frasz­ka Edu­ka­cyj­na : Fun­da­cją Synap­sis, 2005

Uczeń z zespo­łem Asper­ge­ra : prak­tycz­ne wska­zów­ki dla nauczy­cie­la / Joan­na Świę­cic­ka. — Kra­ków : Impuls, 2012

Uwię­zio­ny umysł : opo­wie­ści o ludziach z auty­zmem / Peter Szat­ma­ri ; przekł. Maciek Seker­dej. — Kra­ków : Wydaw­nic­two Znak, 2007

Uro­dzi­łem się pew­ne­go błę­kit­ne­go dnia : pamięt­ni­ki nad­zwy­czaj­ne­go umy­słu z zespo­łem Asper­ge­ra / Daniel Tam­met ; przeł. Mał­go­rza­ta Mysior­ska. — Woło­wiec : Wydaw­nic­two Czar­ne, 2010

Zabu­rze­nia Sen­so­rycz­nej Inte­gra­cji u dziec­ka z zespo­łem Asper­ge­ra / Grze­gorz Bor­kow­ski. — War­sza­wa : War­szaw­ska Fir­ma Wydaw­ni­cza, 2013

Zespół Asper­ge­ra : co nauczy­ciel wie­dzieć powi­nien / Matt Win­ter ; [tł. Ewa Nie­zgo­da]. — War­sza­wa : Wydaw­nic­two Frasz­ka Edu­ka­cyj­na, 2006

Zespół Asper­ge­ra : inny mózg, inny umysł / Agniesz­ka Ryn­kie­wicz. — Gdańsk : Wydaw­nic­two Har­mo­nia, 2009

Zespół Asper­ge­ra : jak z nim żyć, jak poma­gać, jak pro­wa­dzić tera­pię / Chri­sti­ne Pre­ismann. — Sopot : GWP, 2012

Zespół Asper­ge­ra : kom­plet­ny prze­wod­nik / Tony Attwo­od. — Gdańsk : Har­mo­nia, 2013

Zespół Asper­ge­ra : księ­ga pytań i odpo­wie­dzi / Anna Budziń­ska, Mar­ta Wój­cik. — Gdańsk : Wydaw­nic­two Har­mo­nia, 2010

Zespół Asper­ge­ra : wpro­wa­dze­nie / Tony Attwo­od ; przekł. Mał­go­rza­ta Łamacz. — Poznań : Zysk i S‑ka Wydaw­nic­two, cop. 2006

Zespół Asper­ge­ra i NLD : pro­ble­ma­ty­ka doty­czą­ca zatrud­nie­nia — rela­cje i stra­te­gie / Yvo­na Fast i inni ; [tł. Marzen­na Rącz­kow­ska]. — War­sza­wa : Wydaw­nic­two Frasz­ka Edu­ka­cyj­na : Fun­da­cja Synap­sis, 2008

Zespół Asper­ge­ra w okre­sie doj­rze­wa­nia : wzlo­ty, upad­ki i cała resz­ta / pod red. Lia­ne Hol­li­day Wil­ley ; przedm. Luke Jack­son ; [tł. Mar­ta Umiń­ska, Krzysz­tof Umiń­ski]. — War­sza­wa : Wydaw­nic­two Frasz­ka Edu­ka­cyj­na : Fun­da­cja Synap­sis, cop. 2006

Zro­zu­mieć świat ucznia z zespo­łem Asper­ge­ra / Agniesz­ka Bor­kow­ska. — Gdańsk : Wydaw­nic­two Har­mo­nia, 2010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Anal­fa­be­ci emo­cji / Anna Wali­gór­ska, Michał Wali­gór­ski // Cha­rak­te­ry. — 2012, nr 1, s. 76–80

2. Autyzm i Zespół Asper­ge­ra / Boże­na Zwie­rzyń­ska // Nowa Szko­ła. — 2009, nr 2, s. 55–60

3. Dziec­ko z Zespo­łem Asper­ge­ra / Mag­da Wój­cik // Reme­dium. — 2005, nr 3, dod.„Pomarańczowe Forum”, s. VIII

4. Dziew­czę­ta i kobie­ty z zespo­łem Asper­ge­ra : suk­ces czy poraż­ka w szko­le lub w pra­cy? / Agniesz­ka Ryn­kie­wicz // Edu­ka­cja i Dia­log. — 2009, nr 5, s. 18–23

5. Dziew­czyn­ka z chło­pię­cym umy­słem / Agniesz­ka Czap­czyń­ska // Reme­dium. — 2009, nr 2, s. 30–31

6. Jak roz­po­znać zespół Asper­ge­ra? / Anna Bier­nac­ka // Dorad­ca Nauczy­cie­la Przed­szko­la. — 2012, nr 10, s. 54–58

7. Kie­dy Asper­ger dora­sta razem z nami / Lee A. Wil­kin­son // Cha­rak­te­ry. — 2008, nr 12, s. 72–76

8. Moc­ne stro­ny Auty­zmu. Zespół Asper­ge­ra / Agniesz­ka Ryn­kie­wicz // Edu­ka­cja i Dia­log. — 2009, nr 2, s. 52–56

9. Na imię mam Aspie / Kry­sty­na Milew­ska // Cha­rak­te­ry. — 2007, nr 11, s. 66–69

10. Nie­pro­ste życie z Asper­ge­rem. Cz. 1 / Joan­na Świę­cic­ka // Psy­cho­lo­gia w Szko­le. — 2010, nr 1, s. 92–97

11. Rodzi­na a dziec­ko z zespo­łem Asper­ge­ra / Anna Kic, Domi­ni­ka Popiel­ska // Reme­dium. — 2010, nr 3, s. 6–7

12. Szko­ła wobec potrzeb dziec­ka z zespo­łem Asper­ge­ra : z per­spek­ty­wy doświad­czeń nauczy­cie­la — tera­peu­ty / Edy­ta Kosior // Szko­ła Spe­cjal­na. — 2009, nr 3, s. 204–217

13. W stra­chu przed świa­tem : o uczniu z zespo­łem Asper­ge­ra / Ewa Jona­kow­ska // Życie Szko­ły. — 2013, nr 8, s. 36–39

14. Zabu­rze­nia psy­chicz­ne u dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym : autyzm, zespół Asper­ge­ra / Iza­be­la Gelleta-Mac // Wycho­wa­nie w Przed­szko­lu. — 2009, nr 5, s. 16–20

15. Zespół Asper­ge­ra i wyso­ko­funk­cjo­nu­ją­cy autyzm : inny mózg, inny umysł / Agniesz­ka Ryn­kie­wicz // Edu­ka­cja i Dia­log. — 2009, nr 6, s. 20–25