Beata Grotowska

Jestem psy­cho­loż­ką, psy­cho­te­ra­peut­ką, pasjo­nat­ką psy­cho­pa­to­lo­gii i neu­rop­sy­cho­lo­gii, zwo­len­nicz­ką indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia do każ­de­go czło­wie­ka i cało­ścio­wej opie­ki nad rodziną.

Spe­cja­li­zu­ję się w tera­pii dzie­ci, mło­dzie­ży oraz osób doro­słych i rodzin. Mam duże doświad­cze­nie w pra­cy z oso­ba­mi z zespo­łem Asper­ge­ra, ADHD i inny­mi wyzwa­nia­mi neu­ro­ro­zwo­jo­wy­mi.
Udzie­lam kon­sul­ta­cji dla rodzi­ców i nauczy­cie­li, pro­wa­dzę szko­le­nia dla spe­cja­li­stów, warsz­ta­ty dla rodzi­ców i kadry peda­go­gicz­nej. Od wie­lu lat wyjeż­dżam tak­że na obo­zy tera­peu­tycz­ne dla dzie­ci i młodzieży.

Ukoń­czy­łam 4‑letnie cało­ścio­we szko­le­nie Psy­cho­te­ra­pia zin­te­gro­wa­na z uwzględ­nie­niem sys­te­mo­wej tera­pii rodzin oraz pra­cy z dziec­kiem i mło­dzie­żą — akre­dy­to­wa­ne przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Psy­chia­trycz­ne.
Ukoń­czy­łam rocz­ne szko­le­nie Psy­cho­te­ra­pia poznawczo-behawioralna dzie­ci i mło­dzie­ży.

Dodat­ko­wo szko­li­łam się m.in. w zakresie:

 • dia­gno­zo­wa­nia i pro­wa­dze­nia psy­cho­te­ra­pii dzie­ci i mło­dzie­ży z zespo­łem Asper­ge­ra, ADHD, zabu­rze­nia­mi lęko­wy­mi, depre­sją, PTSD, niską samo­oce­ną, pro­ble­ma­mi z zacho­wa­niem, zabu­rze­nia­mi zacho­wa­nia (u nasto­lat­ków), zabu­rze­nia­mi odży­wia­nia, tika­mi, OCD
 • wspie­ra­nia rodzi­ców w pro­ce­sie tera­pii dzieci,
 • poko­ny­wa­nia opo­ru nastolatka,
 • dia­lo­gu motywującego,
 • pra­cy z dziec­kiem krzywdzonym,
 • zacho­wań auto­agre­syw­nych u dzie­ci i młodzieży,
 • zabu­rzeń inte­gra­cji sen­so­rycz­nej u dzieci,
 • moni­to­ro­wa­nia roz­wo­ju dziec­ka narzę­dziem M‑CHAT‑R/F,
 • psy­cho­te­ra­pii opar­tej na Ana­li­zie Funkcjonalnej
 • pra­cy psy­cho­te­ra­peu­tycz­nej z pacjen­ta­mi z natręctwami,
 • psy­cho­pa­to­lo­gii,
 • Racjo­nal­nej Tera­pii Zachowania,
 • Tera­pii Skon­cen­tro­wa­nej na Rozwiązaniach,
 • pra­cy z pacjen­ta­mi z zabu­rze­nia­mi pre­fe­ren­cji seksualnej,
 • pra­cy z pacjen­ta­mi zgła­sza­ją­cy­mi myśli samobójcze,
 • sto­so­wa­nia leków w psychiatrii,
 • pra­cy z doro­sły­mi pacjen­ta­mi z dia­gno­zą zespo­łu Aspergera,
 • pra­cy z pacjen­tem z doświad­cze­niem trau­my z dzieciństwa,
 • pra­cy z pacjen­tem z poczu­ciem beznadziei,
 • pra­cy z pacjen­tem, któ­ry doświad­czył wyko­rzy­sta­nia seksualnego,
 • pra­cy z pacjen­tem „zaja­da­ją­cym stres”,
 • pra­cy z trau­mą pierw­sze­go typu.

Jestem współ­au­tor­ką książ­ki: „Codzien­ność dziec­ka z zespo­łem Asper­ge­ra okiem rodzi­ca i tera­peu­ty”, wyd. Har­mo­nia, autor­ką arty­ku­łów o pro­ble­mach dzie­ci i doro­słych z zespo­łem Aspergera.

Swo­ją pra­cę pod­da­ję regu­lar­nej superwizji.